ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN PRiZM

(Digital Marketing Divisie van SiRCLE BVBA)

0. SiRCLE BVBA IS DE CONTRACTOR, HIERNA GENOEMD PRiZM IS DE DIGITAL MARKETING DIVISIE VAN SiRCLE BVBA MET BTW NUMMER BE0825.366.367

1. ALLEEN DE VOORLIGGENDE VERKOOPVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING. ALLE ANDERSLUIDENDE SCHRIFTELIJKE BEPALINGEN MOETEN IN ALLE GEVALLEN UITDRUKKELIJK WORDEN AANVAARD DOOR DE VENNOOTSCHAP EN GELDEN ALLEEN VOOR DE BESTELLING WAAROP ZE BETREKKING HEBBEN. HET FEIT DAT EEN BIJZONDERE OVEREENKOMST AFWIJKT VAN EEN VERKOOPVOORWAARDE SLUIT DE TOEPASSING VAN DE ANDERE BEPALINGEN NIET UIT. HET FEIT DAT PRiZM EEN VOOR HAAR GUNSTIGE BEPALING UIT DEZE VOORWAARDEN NIET TOEPAST, MAG NIET GEÏNTERPRETEERD WORDEN ALS ZOU ZE DAARVAN AFSTAND DOEN. BEHOUDENS EEN SCHRIFTELIJK VASTGELEGDE AFWIJKING, ZIET DE KLANT AF VAN ZIJN ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN WANNEER HIJ EEN BESTELLING PLAATST. ELKE AANKOPER WORDT VERONDERSTELD KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN DE BEPALINGEN ERVAN TE AANVAARDEN.

2. ELKE OFFERTE DIE UITGAAT VAN PRiZM IS PAS GELDIG WANNEER ZE SCHRIFTELIJK IS VASTGELEGD. ZE BLIJFT GELDIG GEDURENDE TWEE WEKEN NA DE OPSTELLING ERVAN. ELKE OFFERTE MOET VERPLICHT GEVOLGD WORDEN DOOR DE ONDERTEKENING VAN DE BESTELBON DOOR DE KLANT. ALLE BIJKOMENDE DIENSTEN EN GOEDEREN BOVENOP DE OORSPRONKELIJKE BESTELBON WORDEN IN REKENING GEBRACHT VIA EEN NIEUWE BESTELBON ONDERTEKEND DOOR DE KLANT.

3. DE KLANT KAN EEN VASTE BESTELLING SLECHTS ONGEDAAN MAKEN NA DE TOESTEMMING DOOR PRiZM EN MITS DE VERGOEDING VAN DE DOOR HAAR GELEDEN SCHADE DIE BIJ UITDRUKKELIJKE OVEREENKOMST WORDT GERAAMD OP 30% VAN HET BEDRAG VERMELD OP DE BESTELBON, TENZIJ PRiZM OPTEERT VOOR EEN GEDWONGEN UITVOERING, ONVERMINDERD EVENTUELE SCHADELOOSSTELLINGEN EN INTERESTEN. GEEN ENKELE ONDERBREKING KAN DE UITSTAANDE SCHULDVORDERINGEN ANNULEREN; DE KOSTEN GEKOPPELD AAN DE GOEDEREN EN DIENSTEN BESTELD IN DE PERIODE WAARIN DE ONDERBREKING ZICH VOORDOET, BLIJVEN VOLLEDIG VERSCHULDIGD.

4. PRiZM KAN AUTOMATISCH ZIJN PRIJZEN AANPASSEN IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE INDEX ZOALS GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

5. ELKE VERTRAGING VAN BETALING, LEVERING VAN MATERIAAL/DOCUMENTEN/… HEEFT EEN PRESTATIEONDERBREKING TOT GEVOLG. DE VERVALDAG, DIE HET EINDE VAN HET CONTRACT BEPAALT, BLIJFT EVENWEL BEHOUDEN.

6. MOCHT HET BEDRAG ONBETAALD BLIJVEN OP DE AANGEDUIDE TERMIJN, DAN WORDT DE PRIJS VERMEERDERD MET EEN VERGOEDING GELIJK AAN 10% VAN HET GEFACTUREERDE BEDRAG, MET EEN MINIMUM VAN 75 EURO EXCL. BTW. BOVENDIEN WORDT EEN INTEREST TOEGEPAST DIE OVEREENSTEMT MET DE WETTELIJKE INTERESTVOET VERMEERDERD MET 2%. DE INTERESTEN ZIJN VERSCHULDIGD VAN RECHTSWEGE, NA DE VERZENDING VAN EEN GEWONE FAX OF BRIEF EN WORDEN BEREKEND BIJ HET BEGIN VAN ELKE MAAND. DE NIET-BETALING VAN ÉÉN FACTUUR BINNEN DE OPGELEGDE TERMIJN LEIDT VAN RECHTSWEGE TOT DE ONMIDDELLIJKE OPEISBAARHEID VAN ALLE ANDERE FACTUREN, ZELFS VAN DE FACTUREN DIE NOG NIET ZIJN VERVALLEN NA DE FACTURATIEDATUM. IN HET GEVAL VAN EEN GEDEELTELIJKE OF ONJUISTE BETALING BLIJVEN DE BOETES EN INTERESTEN VERSCHULD ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN. BIJ BETWISTING MOETEN DE FACTUREN BETWIST WORDEN BINNEN EEN TERMIJN VAN 8 DAGEN. GEEN ENKELE KLACHT OF BETWISTING RECHTVAARDIGT DE STAKING VAN DE BETALINGEN. PRiZM KAN BOVENDIEN DE ONTBINDING VAN HET CONTRACT VRAGEN.

7. DE LEVERINGSTERMIJNEN WORDEN SLECHTS TER INFO GEGEVEN EN ZIJN NIET BINDEND VOOR PRiZM. DE OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERINGSTERMIJNEN KAN NIET RESULTEREN IN DE BEËINDIGING VAN HET CONTRACT EN GEEFT GEEN ENKEL RECHT OP ENIGE SCHADELOOSSTELLING. INDIEN DE LEVERINGSTERMIJNEN DOOR PRiZM WORDEN OVERSCHREDEN, ZAL DE VERVALDAG DIE HET EINDE VAN HET CONTRACT BEPAALT, WORDEN UITGESTELD MET EEN DUUR DIE OVEREENSTEMT MET DE VERTRAGING TE WIJTEN AAN PRiZM. ER KUNNEN GEEN ANDERE COMPENSATIES WORDEN GEVORDERD.

8. DE KLANT KENT DE VARIABELE – EN ZELFS WISPELTURIGE – AARD VAN DE INTERNETTECHNOLOGIE.

9. AFHANKELIJK ZIJNDE VAN EXTERNE FACTOREN, KAN PRiZM GEEN GARANTIES GEVEN OP ONONDERBROKEN TRAFIEK GEDURENDE DE VOLLEDIGE LOOPTIJD VAN HET CONTRACT, NOCH VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR PLOTSE DALINGEN TE WIJTEN AAN DE VERMINDERING OF VERDWIJNING VAN RESULTATEN EN DIT TEN GEVOLGE VAN DIVERSE REDENEN : VERANDERING VAN HET ALGORITME VAN DE ZOEKMOTOREN, ONBEREIKBARE WEBSITE VAN DE KLANT, VERANDERINGEN OP DE WEBSITE VAN DE KLANT, ENZ. PRiZM KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR EEN EVENTUELE WINSTDERVING BIJ DE KLANT.

10. DE DIENSTEN/GOEDEREN TE LEVEREN DOOR PRiZM, WORDEN GEFACTUREERD TEGEN DE TARIEVEN EN PRIJZEN GELDIG OP DE DATUM VAN DE OFFERTE. ALLE BELASTINGEN EN ALLE KOSTEN DIE NIET ZIJN INBEGREPEN OF VERMELD IN VOORMELDE TARIEVEN OF PRIJZEN VALLEN TEN LASTE VAN DE KLANT. ALLE PORTKOSTEN ZIJN TEN LASTE VAN DE KLANT. BIJ EEN SIGNIFICANTE KOERSSTIJGING VAN DE MUNTEENHEID WAARIN DE DIENSTEN EN/OF DE GOEDEREN WORDEN AANGEKOCHT TUSSEN DE DATUM VAN DE OFFERTE EN DE OPMAAKDATUM VAN DE FACTUUR, OF IN HET GEVAL VAN EEN PRIJSSTIJGING OPGELEGD DOOR DE LEVERANCIER VAN DE VENNOOTSCHAP, AANVAARDT DE KLANT DAT DE PRIJZEN VAN DE PRODUCTEN VERMEERDERD KUNNEN WORDEN IN VERHOUDING TOT DIE STIJGING. DE TARIEVEN VAN DE ZOEKMACHINES (ROBOTS EN GIDSEN) ZIJN HUN OFFICIËLE TARIEVEN. DEZE TARIEVEN WORDEN LOUTER TER INDICATIE MEEGEDEELD EN KUNNEN OP ELK MOMENT GEWIJZIGD WORDEN DOOR DE ENTITEIT ACHTER DE ZOEKMACHINE. PRiZM KAN BIJGEVOLG NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR TARIEFWIJZIGINGEN. DE GELDENDE TARIEVEN ZIJN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING OP HET MOMENT DAT DE BESTELLING WORDT GEPLAATST BIJ DE ZOEKMACHINE. INDIEN HET TARIEF WORDT OPGETROKKEN, ZAL PRiZM DIE STIJGING MOETEN DOORREKENEN.

11. IN HET GEVAL VAN (EEN) CAMPAGNE(S) MET AANKOOP VAN SLEUTELWOORDEN (KEYWORD BUYING) EN ENKEL WANNEER ER, IN ONDERLING OVERLEG, GEEN ENKEL DAGELIJKS MAXIMUM MEDIABEDRAG WERD VASTGELEGD(OMWILLE VAN TESTS OF ANDERE SPECIFIEKE NODEN), VERBINDT DE KLANT ER ZICH TOE ELK SUPPLEMENTAIR MEDIABUDGET DAT WERD GEBRUIKT TE BETALEN BIJ ONTVANGT VAN DE FACTUUR.

12. GEDURENDE DE HELE LOOPTIJD VAN HET CONTRACT EN GEDURENDE EEN LOOPTIJD VAN EEN JAAR BEGINNEND TE LOPEN VANAF DE EINDDATUM VAN DE OPDRACHT, VERBINDT DE KLANT ZICH ERTOE GEEN ENKELE WERKAANBIEDING TE DOEN AAN EEN WERKNEMER VAN DE VENNOOTSCHAP PRiZM BELGIUM EN/OF ANDERE VENOOTSCHAPPEN VAN DE GROEP AEGIS MEDIA DIE AAN DE UITVOERING VAN DE PRESTATIES ONDERWERP ZIJNDE VAN HET CONTRACT TOEGEWEZEN ZIJN. INGEVAL DE KLANT DEZE VERPLICHTING NIET ZOU RESPECTEREN, VERBINDT DIE ZICH ERTOE DE VENNOOTSCHAP PRiZM BELGIUM TE VERGOEDEN DOOR EEN SCHADEVERGOEDING TE STORTEN GELIJK AAN TWAALF MAANDEN BRUTO VERLONING VAN DEZE WERKNEMER.

13. ALLEEN DE KLANT IS AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD OF DE INLICHTINGEN VERSTREKT OP ZIJN SITE.

14. PRiZM IS TEGENOVER DE AANKOPER, DE CONSUMENT OF DERDEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE SCHADE TENGEVOLGE VAN DE LEVERING DOOR HAARZELF OF HAAR PARTNERS VAN DE WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD VOOR REKENING VAN DE KLANT. PRiZM KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR DE AARD OF DE INHOUD (TEKST OF BEELDEN) VAN DE UITGEVOERDE WERKEN, IN DIE ZIN DAT PRiZM NIET RECHTSTREEKS INGRIJPT IN DE PROGRAMMATIE VAN DE PAGINA’S VAN EEN WEBSITE.

15. ALLE KOSTEN GEKOPPELD AAN DE GERECHTELIJKE INVORDERING VAN DE SCHULDEN VAN DE KLANT WORDEN OP DE KLANT VERHAALD

16. DE BELGISCHE WETGEVING IS VAN TOEPASSING.

17. DE RECHTBANKEN VAN ANTWERPEN ZIJN BEVOEGD. PRiZM KAN EEN ANDERE BEVOEGDE RECHTBANK AANDUIDEN.